Lauta Forest Premium Lauta Forest Premium

До страни по сключени с „АСПИЛЕНД“ ООД договори

До клиенти на „АСПИЛЕНД“ ООД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„АСПИЛЕНД” ООД Е ДРУЖЕСТВО КОЕТО СЕ ЗАНИМАВА СЪС СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, ТЪРГОВСКИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ.

Данните на Дружеството – администратор на лични данни и координатите за връзка с него: „АСПИЛЕНД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ №6А, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205816536.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

АСПИЛЕНД“ ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт на Отговорното лице по защита на данните
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Права по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни на Р. България:

1. ВИЕ, като субект на на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да получите от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на лични данни потвърждение дали се обработват лични данни, както и да получите достъп до данните и следната информация:

a) целите на обработването;

б) категория лични данни, които се обработват;

в) получателите, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;

г) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни според критериите, използвани за определянето на този срок съгласно законодателството на Р. България;

д) всяка налична информация за използвания източник;Дружеството ви предоставя горната информация напълно безплатно. При смърт тези ваши права могат да се упражнят от наследници ви.

2. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да оттеглите даденото от вас на основание член 6, параграф 1, буква „а“ и да поискате от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор изтриване на свързаните с вас лични данни. За целта депозирате писмено заявление, като Дружеството е длъжно да стори това при наличие на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
 • когато с писмено заявление сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните.
 • считате, че няма законни основания за обработване на личните ви данни или изтриването е с цел спазване на законово задължение на Дружеството. В тази хипотеза имате право да сезирате със сигнал Надзорния орган по защитата на личните данни в Р. България – Комисията по защита на личните данни или да се обърнете към българския съд.

3. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате с писмено заявление от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на личните данни да коригира или блокира използването на неточните ваши лични данни, както и правото да попълните празнини в лични си данни, като за тази цел подписвате декларация.

3.1. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на личните данни, ограничаване на обработването на личните ви данни в случаите, когато:

 • оспорвате точността на личните ви данни за срока, който позволява на Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор да провери точността на личните ви данни;
 • когато считате обработването за неправомерно, но не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • когато Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор не се нуждае повече от личните ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате с цел установяването, упражняването или защитата на правни ваши претенции;
 • когато Вие сте възразили срещу обработването на личните ви данни от Дружеството съгласно член 21, параграф 1 от Регламента за срока на проверката дали законните основания имат преимущество пред вашите интереси.

Последици: когато обработването на вашите данни е ограничено по ваше искане, данни ви се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със ваше съгласието или ако важни основания от обществен интерес за ЕС или РБ налагат това. Когато вие сте поискали ограничаване на обработването на данните ви, Дружеството е длъжно да ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.1. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО на възражение до Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на личните данни срещу автоматизирана обработка, включително и профилиране и ИМАТЕ ПРАВО да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

5. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор да съобщи за всяко извършено по ваше искане коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на вашите лични данни на всеки получател, на когото те са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В този случай ИМАТЕ ПРАВОТО да бъдете информиран от Дружеството относно тези получатели.

6. ВИЕ, като субект на на личните данни ИМАТЕ ПРАВО на преносимост на данните – да поискате от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на личните данни да получите личните си данни, които ви засягат и които сте предоставили на Дружеството, в структуриран и пригоден за машинно четене формат и ИМАТЕ ПРАВОТО да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятстван от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД, тъй като обработването на личните ви данни е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква „а“ или чл. 9, пар. 2 , б „а“ от Регламента. В допълнение на това ИМАТЕ ПРАВО да получите пряко прехвърляне на личните ви данни от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД към друг, когато това е технически осъществимо, като това не засяга правото ви да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от „АСПИЛЕНД“ ООД.

Посоченото ви право не се отнася единствено до обработването на личните ви данни, когато е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Дружеството.

7. ВИЕ, като субект на на личните данни ИМАТЕ ПРАВО по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение до Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД срещу обработването на на личните ви данни. В този случай, Дружеството следва да прекрати обработването на личните ви данни, като ви представи ясно и недвусмислено последиците от това, за да имате възможност да направите информиран избор с оглед вашите законни права и интереси.

Посоченото ви право не се отнася единствено ако Дружеството докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, правата и свободите или упражняването или защитата на правни претенции.

8. ВИЕ, като субект на на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да бъдете незабавно уведомен от Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД, когато има вероятност при евентуално нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи. В съобщението до вас, Дружеството следва да опише естеството на нарушението на сигурността на личните данни и да посочи предприетите подходящи технически и организационни мерки за защита и че тези мерки са били приложени по отношение на личните ви данни, засегнати от нарушението, и най-вече такива мерки, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях.

9. Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на лични данни Ви уведомява:

 • че Дружеството не осъществява и не поддържа система за автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от Регламента на ЕС;
 • че личните ви данни няма да се предават на трета държава или на международна организация;
 • че Дружеството не обработва лични данни за целите на директния маркетинг;

10. Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на лични данни Ви уведомява:

 • че работодателят „АСПИЛЕНД“ ООД ИЗВЪРШВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, с цел предотвратяване на злоупотреби.

11. Дружеството „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на лични данни, Ви уведомява относно ПРАВОТО ВИ ДА ПОДАДАВАТЕ ЖАЛБА до Комисията за защита на личните данни или до българския съд;:

1. При нарушаване на правата ви, изброени по-горе ИМАТЕ ПРАВО да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му, като Комисията дължи произнасяне в 30-дневен срок с решение, като може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание. В този случай Комисията за защита на личните данни ще ви изпрати копие от решението си. Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.

2. Алтернативно на горното, при нарушаване на правата ви ИМАТЕ ПРАВО да обжалвате актовете на „АСПИЛЕНД“ ООД – администратор на лични данни и по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд. В това производство може да искате и обезщетение за претърпените от вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични ви данни от страна на Дружеството. Но не можете да сезирате българския съд, ако имате висящо производство пред комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. По искане от вас, Комисията ще удостовери липсата на висящо производство пред нея по същия спор.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

За да упражните своите права, описани подробно по-горе, е необходимо да попълните искане (ЗАЯВЛЕНИЕ), което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните) или да отправите искане на посочените контактни данни на „АСПИЛЕНД“ ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните при спазване на следната процедура (връзка към Правила за приемане, разглеждане и отговаряне на възражения и искания относно защитата на личните данни).