Lauta Forest Premium Lauta Forest Premium

Lauta Forest Premium и Lauta Tech Fort са идеално балансиран жилищен проект и високотехнологична офис сграда, намиращи се срещу най-голямата зелена площ от близо 500 декара, в гр. Пловдив – парк “Лаута”. За да бъдат запазени и поддържани като висококачествени имоти, с висока добавена стойност, ние сме създали екип от над 14 човека, който ще се грижи изцяло за жилищната и офисната част, както и за периферията около тях. Не използваме външна фирма или подизпълнители, защото те обслужват множество имоти и се допускат компромиси в качество и срокове. В това число, екипът ще включва охранители, хигиенисти, инженер, градинар и други, които ще обслужват единствено и само Lauta Forest Premium и Lauta Tech Fort. Проектът ще е единственият в града, който ще разполага с адекватна 24/7 жива охрана и видео-наблюдение от хора, от два независими екипа, като при проблем ще работят съвеместно с охранителна фирма или органите на реда.

Месечна такса за поддръжка и управление на жилищната част – Lauta Forest Premium, ще включва:

0,69лв./кв.
без ДДС

24/7 Охрана и видеонаблюдение

 • Два независими екипа, които ще се грижар за сигурността на жилищната и офисната част 24/7;
 • Приемане на доставки, колети и др., при желание на живущите;
 • 24/7 физически и видео охранявана стая за доставки и багаж;
 • Верифициране и записване на посетители, гости, живущи и др. в комплекса;
 • Пешеходно обхождане на периметъра и входовете, и изходите на комплекса;
 • Особено внимание и следене на проблеми с по-малки деца и жители

Поддръжка на прилежащата територия

 • Почистване на улиците, алеите и зелени площи в Комплекса от отпадъци и натрупани листа;
 • Почистване на снега по автомобилните алеи в Комплекса и пред входовете на Сградите;
 • Поддръжка на зелени площи (подрязване, торене и контрол върху вредителите);
 • Възстановяване на тревното покритие при необходимост(с изключение на паркоместата);
 • Поддръжка и профилактика на напоителната система.

Общи части

 • Почистване на прозорците на сградите в Комплекса;
 • Почистване на подземни и надземни паркоместа;
 • Почистване и поддръжка на подовите покрития в Общите части;
 • Почистване на стълбищата и стълбищните площадки, представляващи общи части на сградите;
 • Почистване на парапети, асансьори и други общи съоръжения в Сградите.

Прилежащата територия на комплекса

 • Почистване на улиците, алеите и зелени площи в Комплекса от отпадъци и натрупани листа;
 • Почистване на снега по автомобилните алеи в Комплекса и пред входовете на Сградите;
 • Поддръжка на зелени площи (подрязване, торене и контрол върху вредителите);
 • Възстановяване на тревното покритие при необходимост(с изключение на паркоместата);
 • Поддръжка и профилактика на напоителната система.

Техническа поддръжка на общите части

 • Снабдяване с вода и електроенергия на Общите части чрез сключване на договор със съответното експлоатационно дружество;
 • Поддръжка на инсталациите и съоръженията в Общите части на Комплекса, вкл.: асансьори, ВиК, съоръжения и уреди за контрол на достъпа /бариера, автоматични врати, четящи устройства и други подобни/;
 • Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземенпаркинг/;
 • Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземенпаркинг/;
 • Възстановяване на изтрита маркировка /вкл. на подземния паркинг/;
 • Провеждане на аварийни работи.

Контрол върху достъпа до комплекса

 • Осъществяване на контрол върху достъпа в Комплекса;
 • Извършване на идентификация на посетителите в Комплекса;
 • Своевременни и адекватни реакции при констатирани нарушения на правилника за вътрешния ред в Комплекса.

Услуги, свързани с експлоатацията на комплекса

 • Изчисляване на суми, свързани с експлоатацията на Комплекса;
 • Събиране на такси и заплащане на следните консумативни разходи, направени при експлоатацията на общите части: /ел.енергия, вода, такса за асансьори и други/;
 • Осигуряване на различни видове консумативи, необходими за текущата експлоатация на комплекса.

Услуги, свързани с управлението на жилищния комплекс

 • Осъществяване на контрол върху достъпа в Комплекса;
 • Извършване на идентификация на посетителите в Комплекса;
 • Своевременни и адекватни реакции
 • Проектно управление, когато е необходимо да бъдат наети подизпълнители за извършване на строително-монтажни и други дейности;
 • Надзор на изпълнението на ремонтните и други дейности;
 • Информиране на обитателите на Жилищния комплекс, относно важни събития, свързани с функционирането и развитието на Жилищния комплекс;
 • при констатирани нарушения на правилника за вътрешния ред в Комплекса.

Други услуги

Всякакви други услуги, които по разумна преценка на Управляващото дружество са необходими за нормалното функциониране на Жилищния комплекс и запазване на функционалното и естетическо единство на Жилищния комплекс и гарантиране на реда и сигурността в него.